Połączenie UpWare Sp.z o.o. i NeoGage Sp. z o.o


20 maja, 2020

Blog Image Header

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, iż w dniu 13 maja 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie dokonał w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia spółek UpWare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UpWare) oraz NeoGage Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (dalej NeoGage). Połączenie spółek zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 505), tj. przez przeniesienie całego majątku NeoGage, jako spółki przejmowanej, na UpWare, jako spółkę przejmującą. Wskutek połączenia powstał jeden podmiot – UpWare Sp. z o.o. Połączenie spółek zostało dokonane w drodze sukcesji uniwersalnej, poprzez przejęcie spółki zależnej przez spółkę dominującą, co zgodnie z 494 § 1 k.s.h. oznacza między innymi, iż UpWare przejęła z dniem 13 maja 2020 roku wszystkie należności i zobowiązania NeoGage.Dla naszych kontrahentów oznaczać to będzie, iż zachowana została pełna ciągłość organizacyjna i prawna, w tym pełne zabezpieczenie wszystkich zobowiązań NeoGage.

Jednoczenie pragniemy poinformować, iż z dniem wpisu połączenia spółek do rejestru przedsiębiorców, tj. z dniem 13 maja 2020 r. UpWare stała się stroną wszystkich umów zawartych przez NeoGage przed połączeniem, o ile obowiązują one nadal. UpWare jako spółka przejmująca wstąpiła z tym dniem we wszystkie prawa i obowiązki NeoGage, jako spółki przejmowanej. Nastąpiło to z mocy prawa jako skutek wpisu połączenia spółek w rejestrze przedsiębiorców.

Pragniemy nadto wskazać, iż wszystkie osoby biorące dotychczas udział w tworzeniu aplikacji NEOGAGE oraz osoby z działu handlowego pozostają do Państwa dyspozycji. Dodatkowo, dane kontaktowe NeoGage, w tym numery telefonów i adresy mailowe, pozostają aktualne i stanowią dostępne kanały komunikacji ze spółką UpWare. Aktualne pozostają także dotychczasowe numery rachunków bankowych NeoGage.

Z wyrazami szacunku,

Wiceprezes Zarządu UpWare Sp. z o.o. – Zbigniew Safuryn

Wiceprezes Zarządu UpWare Sp. z o.o. – Grzegorz Kornak