Zarządy: UpWare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000510179, NIP: 5223015863, REGON: 147254650, o kapitale zakładowym, w wysokości 60 000,00 zł, („Spółka Przejmująca”) oraz NeoGage spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671378, REGON: 366932409, NIP: 8133742667, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000,00 zł („Spółka Przejmowana”), informują, że w dniu 30 stycznia 2020 r.. uzgodniły Plan Połączenia powyżej wskazanych spółek, który, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505) udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek o domenie: www.neogage.com oraz www.upware.pl. 

Mając na uwadze powyższe Zarząd NeoGage spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia wskazanych powyżej spółek, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie, na wskazanych powyżej stronach internetowych, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Jednocześnie Zarząd NeoGage spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie wskazuje, iż wspólnicy spółki mogą zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 k.s.h. w siedzibie spółki, w dni pracujące w godzinach od 8-16.

Plan połączenia

Kontakt

Gotowy by przekonać się jak NEOGAGE może wynieść Twoją firmę na wyższy poziom zarządzania? Skontaktuj się z naszymi doradcami i rozpocznij okres testowy już dzisiaj!

loc
NeoGage Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, Polska

phone
tel. +48 17 7176542
tel. +48 575 313 353

mail
[email protected]

NeoGage Sp. z o.o., NIP: 8133742667, KRS: 0000671378, Regon: 366932409, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakł. 10 000 zł.

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  NeoGage Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, nr tel. +48 17 717 65 42, adres email: [email protected]. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a) ww. Rozporządzenia w celu kontaktu, przekazywania informacji handlowych, przedstawienia oferty, poprzez stronę internetową www.neogage.com i nie będą udostępniane innym podmiotom. 3. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów w postaci kontaktu przekazywania informacji handlowych oraz przedstawienia oferty. 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane. 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kreator formularzy by JoomlaShine