FAQ


Masz pytania związane z działaniem aplikacji? Sprawdź, czy znajdziesz je w naszym FAQ.

Blog hero background

Ostatnie lata rozwoju przemysłu upłynęły pod znakiem szerokiego rozpowszechnienia systemu zarządzania jakością opartego na wytycznych normy ISO 9001. Posiadanie przez organizację certyfikatu potwierdzającego zarządzanie w tym obszarze stało się standardem, a nierzadko też wymogiem stawianym przez klienta. Spojrzenie na organizację jako na zbiór powiązanych procesów umożliwiło poprawę efektywności zarządzania i minimalizację kosztów. Podejście to znajduje dziś zastosowanie w każdej dziedzinie gospodarki, od przedsiębiorstw usługowych, przez produkcyjne aż po organy administracyjne.

Norma ISO 9001 wprowadza standardy we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia związane z monitorowaniem i pomiarami, poprzez wytyczne zawarte w punkcie 7.6. (Punkt 7.1.5 w wydaniu 2015). Mimo stosunkowo niewielkiej objętości, punkt ten charakteryzuje się dużym nagromadzeniem istotnych informacji.

Naturalną konsekwencją i jednocześnie rozwinięciem wspomnianego wyżej punktu stała się wprowadzona w 2003 roku norma oznaczona jako ISO 10012 - „Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego”.

Innym popularnym standardem, określającym wymagania związane z wyposażeniem pomiarowym dla laboratoriów wzorcujących i badawczych jest norma ISO/IEC 17025 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Poniższe podsumowanie jest zbiorem najważniejszych wymagań pojawiających się w wymienionych wyżej normach. Aby zapewnić zgodność z wymaganiami, należy co najmniej:

 • Zidentyfikować wyposażenie pomiarowe wykorzystywane do zapewnienia jakości
 • Prowadzić ewidencję wyposażenia pomiarowego (karty, arkusze, aplikacja)
 • Ustalić wymagania odnośnie wyposażenia (przynajmniej MPE względem wymagań procesu pomiarowego)
 • Ustalić harmonogram wzorcowania / sprawdzenia
 • Wzorcować w ustalonych odstępach czasu, a więc przestrzegać harmonogramu ustalonego wyżej
 • Weryfikować, adiustować i naprawiać, jeżeli konieczne
 • Utrzymywać zapisy z prowadzonych działań

Właściwe zarządzanie rozbudowanym parkiem przyrządów pomiarowych liczącym często kilkaset (a nawet kilka tysięcy) sztuk nie jest zadaniem łatwym, szczególnie w sytuacji, gdy należy bezwzględnie przestrzegać terminów wzorcowania oraz nadzorować ich stan techniczny i bieżącą lokalizację. Czy zatem jedynym wyjściem dla organizacji, aby zachować pełną zgodność z systemem pozostaje zaangażowanie znacznych zasobów zarówno finansowych jak i kadrowych?

Odpowiedź brzmi: NIE - szczegóły znajdziesz poniżej.

NEOGAGE METROLOGY umożliwia zarządzanie wyposażeniem pomiarowym w niespotykanie prosty i skuteczny sposób. Najważniejsze elementy programu pozwalają na całkowite uniezależnienie się od papierowych dokumentów. Jeśli nie chcesz rezygnować z papierowych dokumentów, możesz w prosty sposób dołączać skany lub drukować raporty i widoki bezpośrednio z aplikacji.

NEOGAGE METROLOGY rewolucjonizuje zarządzanie wyposażeniem pomiarowym – to narzędzie pozwalające na wygodne i skuteczne nadzorowanie przyrządów pomiarowych w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od profilu działalności, posiadanego systemu zarządzania czy rodzaju użytkowanych narzędzi.

NEOGAGE ANALYSIS – zawiera zbiór analiz MSA umożliwiający weryfikację oraz poprawę systemów pomiarowych, a także moduł pozwalający wykonać statystyczną kontrolę procesu (SPC).

Moduł MSA zawiera 3 analizy:

 • Analiza Cgk,
 • Analiza GR&R,
 • Analiza Atrybutowa.

Moduł SPC umożliwia wykorzystanie statystyk i danych z procesu w celu weryfikacji odchylenia od założonych standardów. Analiza poziomu stabilności procesu przeprowadzana jest za pomocą czterech narzędzi:

 • histogramu,
 • diagramu Pareto,
 • karty kontrolnej,
 • diagramu przebiegu procesu.

NEOGAGE MACHINE CONTROL – pozwala na rejestrowanie kart maszyn w dedykowanej ewidencji, tworzenie zgłoszeń awarii oraz przekształcanie ich do postaci zleceń wewnętrznych bądź wykonywanych przez zewnętrznego kontrahenta. Moduł zawiera również statystykę terminowości wykonywania działań na maszynach oraz statystkę przedstawiającą czas awarii maszyn.

NEOGAGE TOOL MANAGEMENT – moduł przeznaczony do zarządzania narzędziami. Jego wdrożenie daje możliwość inwentaryzacji różnego rodzaju sprzętu, a także rejestrowania operacji przepływu, takich jak wydanie, zwrot czy wymiana. Ponadto, wspomaga użytkowników w zarządzaniu magazynami i zapasami oraz pozwala monitorować koszty narzędzi dzięki statystykom zawartym w module.

NEOGAGE QUALITY CONTROL – aplikacja mobilna wspomagająca kontrolę wyrobu gotowego przez dział jakości. Umożliwia ewidencję kontrolowanych wyrobów oraz przeprowadzanie sprawdzeń zgodnie z podpiętymi kartami kontrolnymi określającymi prawidłowe wykonanie działania. Użytkownikom aplikacji można przydzielać konkretne role i nadawać im określone uprawnienia.

Pełna kontrola

 • Dostęp do wszelkich danych na temat narzędzi pomiarowych i maszyn z dowolnego miejsca i urządzenia
 • Sprawdzenie statusu wzorcowania, wyników i podgląd świadectw,bezpośrednio na linii produkcyjnej czy podczas audytu u klienta
 • Automatyczne przypomnienia o terminach sprawdzeń i przeglądów
 • Rejestracja rzeczywistego użytkowania wraz z dynamicznym aktualizowaniem stanu technicznego dzięki modułowi przepływu przyrządów
 • Pełna informacja o aktualnym stanie parku maszynowego

Oszczędność czasu

 • Aplikacja działa błyskawicznie, bez konieczności instalacji
 • Odnalezienie danych zajmuje sekundy i odbywa się w dowolnym miejscu w Twojej firmie
 • Etykiety z kodami QR zapewniają podgląd danych natychmiast po zeskanowaniu smartfonem lub czytnikiem

Spełnienie wymagań norm

 • ISO 9001
 • ISO 10012
 • ISO 17025
 • ISO/TS 16949

Ograniczenie ryzyka i kosztów braku jakości – Monitorowanie zmian właściwości metrologicznych pozwala na odpowiednio wczesne wycofanie narzędzia – Dzięki zaawansowanym raportom możliwe jest zidentyfikowanie newralgicznych punktów generujących podwyższone koszty lub przestoje (producent, proces, użytkownik)

 • Zmniejszenie ryzyka niedostępności kluczowych maszyn w procesie produkcji poprzez pełną informację o awariach i procesowanych naprawach i przeglądach
 • Skrócenie czasu przestojów dzięki natychmiastowej informacji o awariach generowanych poprzez system automatycznych powiadomień

Celem twórców aplikacji było opracowanie wspieranego komputerowo, skutecznego systemu zarządzania wyposażeniem pomiarowym spełniającego wymogi przywołanych powyżej przepisów i  norm. Skutecznego tzn. takiego, który zapewnia, że całość wyposażenia wykorzystywanego do osiągania i  monitorowania celów jakościowych jest przystosowana do realizacji powierzonych zadań.

Wdrożenie systemu ma na celu poznanie i  minimalizację ryzyka związanego z  użyciem niewłaściwego lub niesprawnego przyrządu, co w  konsekwencji mogłoby wpłynąć na jakość wyrobów wytwarzanych w  przedsiębiorstwie.

Nadrzędnym celem, który przyświecał nam w  trakcie prac było opracowanie systemu na tyle uniwersalnego i  otwartego, aby możliwa była łatwa jego adaptacja do warunków panujących w  różnych przedsiębiorstwach, a w konsekwencji optymalizacja kosztów poprzez dopasowanie do oczekiwań klienta.

Kolejnym czynnikiem branym pod uwagę podczas projektowania systemu było zachowanie przejrzystości i  zapewnienie wygodnej i  prostej obsługi. Starając się spełnić obowiązujące w  nowoczesnym przedsiębiorstwie trendy, system został zaprojektowany w  sposób proekologiczny – jego możliwości ograniczają do minimum konieczność stosowania papierowej wersji dokumentów.

Karty przyrządów

Czyli miejsce, gdzie gromadzimy informacje na temat każdego przyrządu. Karta zawiera część poświęconą identyfikacji oraz specyfikacji technicznej, a także informacje na temat aktualnego miejsca użytkowania i użytkownika. Dodatkowo dostępny jest widok historii przyrządu, gdzie wyświetlone są wszystkie związane z przyrządem działania (wzorcowania, naprawy itp.) wraz z wykresem błędów wskazań. Do każdej karty możemy dołączyć załączniki, np. instrukcje obsługi czy deklaracje zgodności.

Zestawy

Moduł pozwalający na grupowanie przyrządów w zestawy, na których można później wykonywać akcje grupowe jak: zbiorcze wydanie/przyjęcie przyrządów, zmiana statusu lub stanu technicznego itp.

Miejsca

Tu definiujemy miejsca, w których użytkowane są przyrządy pomiarowe. Możemy określić zarówno miejscowość (przydatne, gdy firma posiada kilka oddziałów), jak i wydział czy linię produkcyjną. Tabela pozwala błyskawicznie zidentyfikować wszystkie narzędzia przypisane do danej lokalizacji.

Pracownicy

Moduł umożliwia tworzenie profili pracowników, użytkowników narzędzi pomiarowych. Pozwala łatwo sporządzić listę przyrządów będących w posiadaniu pracownika, aby na przykład zebrać je w celu wysyłki do wzorcowania czy wykonania przeglądu technicznego.

Dokumenty

W tej części gromadzone są wszystkie dokumenty tworzone w procesie zarządzania wyposażeniem – skany świadectw, protokoły naprawy itp. Moduł powiązany jest z kartami przyrządów i działaniami, co pozwala w kilka kliknięć odnaleźć i wyświetlić interesujący nas dokument, niezależnie czy znajdujemy się w laboratorium, czy na hali produkcyjnej. W sekcji tej zarządzamy także wewnętrznymi instrukcjami wzorcowania, które nadzorowane są zgodnie z ISO 9001 (archiwizacja poprzednich wersji).

Działania

Czyli najistotniejszy moduł w aplikacji. Pozwala na nadzorowanie harmonogramu wszystkich zaplanowanych działań. Widok listy z czytelnymi ikonami pozwala na błyskawiczną organizację wzorcowania czy przeglądu. Kluczowy element pozwalający zachować zgodność z wymaganiami Twojego systemu. O zbliżających się działaniach zostaniesz poinformowany mailem.

Przepływ przyrządów

Moduł przepływu przyrządów pozwala na sprawowanie pełnej kontroli nad lokalizacją, użytkownikiem i stanem technicznym narzędzia. Dzięki systemowi kodów QR i RFID oraz specjalnemu mobilnemu widokowi, operacje wydań i przyjęć narzędzi mogą być wykonywane nawet w centrum produkcji. Opcja zaawansowanego zarządzania czasokresami umożliwia nawet zatrzymywanie upływu czasu ważności badania, gdy przyrząd jest nieużywany.

Statystyki i raporty

Statystyki i raporty to potężne narzędzie, które otwiera drogę do zupełnie nowego poziomu zarządzania wyposażeniem pomiarowym. Raporty mogą być tworzone jako wykres lub tabela na podstawie dowolnych danych przechowywanych w aplikacji. Przykładowe możliwości modułu:

 • Analiza kosztów i planowanie budżetu
 • Znajdowanie producentów narzędzi generujących największe koszty napraw lub najkrótszą żywotność
 • Analiza terminowości realizacji działań.

Użytkownicy (moduł dostępny dla administratora)

Z tego menu administrator może dodawać użytkowników aplikacji wraz z przypisywaniem do nich odpowiednich uprawnień.

Moduł analiz MSA – Measurement Systems Analysis

Rozszerzenie zawiera zbiór narzędzi umożliwiających weryfikacje oraz poprawę systemów pomiarowych. Moduł umożliwia badanie zdolności systemu i procesu pomiarowego przy pomocy trzech analiz:

 • Analiza Cgk
 • Analiza GR&R
 • Analiza Atrybutowa

Moduł SPC – Statystyczna Kontrola Procesu

Rozszerzenie umożliwia wykorzystanie statystyk i danych z procesu w celu weryfikacji odchylenia od założonych standardów. Analiza poziomu stabilności procesu przeprowadzana jest za pomocą czterech narzędzi:

 • histogramu,
 • diagramu Pareto,
 • karty kontrolnej,
 • diagramu przebiegu procesu.

Zaawansowane uprawnienia widoczności przyrządów

Moduł uprawniający do zrządzania widocznością przyrządów względem grupy pracowników odpowiedzialnych za daną lokalizację oraz według stanowiska pełnionego w organizacji.

Moduł kontroli maszyn

Moduł pozwala na rejestrowanie kart maszyn w dedykowanej ewidencji, tworzenie zgłoszeń awarii oraz przekształcanie ich do postaci zleceń wewnętrznych bądź wykonywanych przez zewnętrznego kontrahenta. Rozszerzenie zawiera również statystykę terminowości wykonywania działań na maszynach oraz statystkę przedstawiającą czas awarii maszyn.

Audyty nigdy już nie będą takie jak wcześniej.

NEOGAGE daje możliwość sprawdzenia danych odnośnie konkretnego przyrządu z dowolnego miejsca – wpisz numer urządzenia, wyświetl historię sprawdzeń i pokaż dołączony skan świadectwa wzorcowania (również na urządzeniu mobilnym).

Nawet w podstawowej wersji aplikacja posiada wszystkie moduły niezbędne do sprawowania nadzoru nad sprzętem pomiarowym zgodnie z wymaganiami popularnych norm (ISO 9001 i ISO 10012). Możesz tworzyć przejrzyste karty przyrządów, dodawać pracowników i miejsca użytkowania. Dzięki czytelnym listom i zaawansowanemu filtrowaniu kilkoma kliknięciami poinformujesz pracowników lub wydział o nadchodzących sprawdzeniach.

Aplikacja stawia na prostotę i komfortową pracę. Łatwo wyobrazić sobie choćby sytuację, w której możemy przedstawić np. audytorowi ważne świadectwo wzorcowania bezpośrednio na linii produkcyjnej. Inną zaletą jest z pewnością brak konieczności instalacji i przypisania do stanowiska, co pozwala ograniczyć koszty dodatkowych licencji. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż prosty i przejrzysty interfejs powinien zapewnić wygodną pracę zarówno młodszym, jak i starszym użytkownikom. Przy całej swej prostocie aplikacja posiada wszystko, co pozwala na zachowanie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001 – pełną identyfikację wyposażenia oraz nadzorowanie harmonogramu sprawdzeń.

Wszystkie produkty NEOGAGE dostępne są w dwóch modelach:

 • NEOGAGE SUBSKRYPCJA – roczna subskrypcja wraz ze wsparciem serwisowym (subskrypcja polega na udzieleniu klientowi prawa do użytkowania aplikacji NEOGAGE przez okres 12 miesięcy)
 • NEOGAGE LICENCJA – licencja stała + roczne wsparcie serwisowe (licencja staje się własnością klienta, klient może wybrać opcję instalacji na własnej infrastrukturze lub skorzystać nieodpłatnie z zasobów hostingu udostępnianych przez UpWare Sp. z o.o. pod warunkiem zachowania ciągłości wsparcia serwisowego).

Dla wszystkich produktów NEOGAGE dostępne są cztery wersje różniące się funkcjonalnościami oraz liczbą obsługiwanych zasobów:

 • Free
 • Basic
 • Standard
 • Premium

Dla wersji płatnych oferowane są również dodatkowe moduły rozszerzeń i pakiety Porównanie znajduje się w zakładce LICENCJONOWANIE.

Wsparcie serwisowe (dotyczy modelu zakupu licencji stałych NEOGAGE) daje możliwość:

 • Aktualizacji NEOGAGE do najnowszych wersji
 • Zgłaszania ewentualnych problemów w funkcjonowaniu NEOGAGE
 • Uzyskania porad telefonicznych dla klientów korzystających z NEOGAGE

W przypadku zakupu NEOGAGE w modelu subskrypcyjnym, wsparcie serwisowe jest standardowo zawarte w cenie subskrypcji.

W przypadku skorzystania z NEOGAGE w hostingu potrzebujesz jedynie komputera PC/Mac lub tablet/smartfon z przeglądarką internetową z dostępem do Internetu.

W przypadku instalacji aplikacji NEOGAGE na własnej infrastrukturze klienta potrzebny jest serwer fizyczny lub maszyna wirtualna (VMware, Hyper-V, KVM, Citrix XenServer) z systemem Linux Debian / Ubuntu / RedHat – min 2 vCPU, 4GB RAM, 40GB HDD lub Microsoft Windows Server – min 4 vCPU, 16GB RAM, 80GB HDD.

NEOGAGE korzysta z bazy MSSQL Server 2019 w wersji Express lub wyższej. Konfiguracja serwera zależna jest od wielu parametrów, m.in. od ilości użytkowników, liczby urządzeń w bazie danych, liczby działań, itd. – doboru odpowiedniej konfiguracji dokonują inżynierowie NEOGAGE na podstawie danych pozyskanych od klienta.

Ze względu bezpieczeństwa należy uwzględnić konieczność wykonywania kopii zapasowych NEOGAGE zgodnie z obowiązującą u klienta polityką.

Aplikacja NEOGAGE dostępna w hostingu posiada szereg zalet, m.in.:

 • Szybkość udostępnienia klientowi aplikacji i skrócenie czasu wdrożenia (praktycznie „od razu”)
 • Wygoda użytkowania i bezobsługowość
 • Bezpieczeństwo danych (codzienny backup, zabezpieczenia klasy firewall, anty DDoS)
 • Obniżenie kosztów utrzymania aplikacji w stosunku do rozwiązania lokalnego na własnej infrastrukturze klienta
 • Zawsze najnowsza wersja aplikacji
 • Gwarantowana wydajność
 • Monitorowanie dostępności i wydajności aplikacji

NEOGAGE wykorzystuje szereg mechanizmów zabezpieczających dane klientów zarówno przechowywanych w bazach danych, jak i transmitowanych w sieci Internet poprzez:

 • Szyfrowanie transmisji pomiędzy przeglądarką klienta a aplikacją z wykorzystaniem protokołu SSL
 • Codzienny backup danych z replikacją do ośrodka zapasowego
 • Ciągły monitoring wydajności serwerów i dostępności aplikacji (SLA)
 • Zabezpieczenie przed atakami DDoS
 • Zastosowanie w pełni skalowanej i redundantnej infrastruktury IT

Tak, dostępna jest opcja eksportu wszystkich wprowadzonych obiektów i wygenerowanych danych, takich jak: karty przyrządów, miejsca, pracownicy, dokumenty, działania, akcje przepływu, statystyki i raporty. Dostępne formaty eksportowanych danych: HTML, CSV, TEXT, Excel, PDF.

Tak, istnieje możliwość przeniesienia NEOGAGE zarówno z hostingu na własną infrastrukturę klienta, jak i z serwera klienta do hostingu. Dostępne formaty eksportowanych danych: HTML, CSV, TEXT, Excel, PDF.