Jakie są wymagania dotyczące pomiarów i sprzętu pomiarowego w celu spełnienia norm?

Ostatnie lata rozwoju przemysłu upłynęły pod znakiem szerokiego rozpowszechnienia systemu zarządzania jakością opartego na wytycznych normy ISO 9001. Posiadanie przez organizację certyfikatu potwierdzającego zarządzanie w tym obszarze stało się standardem, a nierzadko też wymogiem stawianym przez klienta. Spojrzenie na organizację jako na zbiór powiązanych procesów umożliwiło poprawę efektywności zarządzania i minimalizację kosztów. Podejście to znajduje dziś zastosowanie w każdej dziedzinie gospodarki, od przedsiębiorstw usługowych, przez produkcyjne aż po organy administracyjne.
Norma ISO 9001 wprowadza standardy we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia związane z monitorowaniem i pomiarami, poprzez wytyczne zawarte w punkcie 7.6. (Punkt 7.1.5 w wydaniu 2015). Mimo stosunkowo niewielkiej objętości, punkt ten charakteryzuje się dużym nagromadzeniem istotnych informacji.
Naturalną konsekwencją i jednocześnie rozwinięciem wspomnianego wyżej punktu stała się wprowadzona w 2003 roku norma oznaczona jako ISO 10012 – „Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego”.
Innym popularnym standardem, określającym wymagania związane z wyposażeniem pomiarowym dla laboratoriów wzorcujących i badawczych jest norma ISO/IEC 17025 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Poniższe podsumowanie jest zbiorem najważniejszych wymagań pojawiających się w wymienionych wyżej normach. Aby zapewnić zgodność z wymaganiami, należy co najmniej:
- Zidentyfikować wyposażenie pomiarowe wykorzystywane do zapewnienia jakości
- Prowadzić ewidencję wyposażenia pomiarowego (karty, arkusze, aplikacja)
- Ustalić wymagania odnośnie wyposażenia (przynajmniej MPE względem wymagań procesu pomiarowego)
- Ustalić harmonogram wzorcowania / sprawdzenia
- Wzorcować w ustalonych odstępach czasu, a więc przestrzegać harmonogramu ustalonego wyżej
- Weryfikować, adiustować i naprawiać, jeżeli konieczne
- Utrzymywać zapisy z prowadzonych działań
Właściwe zarządzanie rozbudowanym parkiem przyrządów pomiarowych liczącym często kilkaset (a nawet kilka tysięcy) sztuk nie jest zadaniem łatwym, szczególnie w sytuacji, gdy należy bezwzględnie przestrzegać terminów wzorcowania oraz nadzorować ich stan techniczny i bieżącą lokalizację. Czy zatem jedynym wyjściem dla organizacji, aby zachować pełną zgodność z systemem pozostaje zaangażowanie znacznych zasobów zarówno finansowych jak i kadrowych? Odpowiedź brzmi: NIE – szczegóły znajdziesz poniżej.

Do czego służy NEOGAGE i NEOGAGE Analysis?

NEOGAGE umożliwia zarządzanie wyposażeniem pomiarowym w niespotykanie prosty i skuteczny sposób. Najważniejsze elementy programu pozwalają na całkowite uniezależnienie się od papierowych dokumentów. Jeśli nie chcesz rezygnować z papierowych dokumentów, możesz w prosty sposób dołączać skany lub drukować raporty i widoki bezpośrednio z aplikacji.
NEOGAGE rewolucjonizuje zarządzanie wyposażeniem pomiarowym - to narzędzie pozwalające na wygodne i skuteczne nadzorowanie przyrządów pomiarowych w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od profilu działalności, posiadanego systemu zarządzania czy rodzaju użytkowanych narzędzi.

Jakie korzyści wynikają z wdrożenia NEOGAGE?

Pełna kontrola
- Dostęp do wszelkich danych na temat narzędzi pomiarowych z dowolnego miejsca i urządzenia
- Sprawdzenie statusu wzorcowania, wyników i podgląd świadectwa bezpośrednio na linii produkcyjnej czy podczas audytu u klienta
- Automatyczne przypomnienia o terminach sprawdzeń
- Rejestracja rzeczywistego użytkowania wraz z dynamicznym aktualizowaniem stanu technicznego dzięki modułowi przepływu przyrządów

Oszczędność czasu
- Aplikacja działa błyskawicznie, bez konieczności instalacji
- Odnalezienie danych zajmuje sekundy i odbywa się w dowolnym miejscu w Twojej firmie
- Etykiety z kodami QR zapewniają podgląd danych natychmiast po zeskanowaniu smartfonem lub czytnikiem

Spełnienie wymagań norm
- ISO 9001
- ISO 10012
- ISO 17025
- ISO/TS 16949

Ograniczenie ryzyka i kosztów braku jakości
- Monitorowanie zmian właściwości metrologicznych pozwala na odpowiednio wczesne wycofanie narzędzia
- Dzięki zaawansowanym raportom możliwe jest zidentyfikowanie newralgicznych punktów generujących podwyższone koszty lub przestoje (producent, proces, użytkownik)

W jakim celu powstała aplikacja NEOGAGE?

Celem twórców aplikacji było opracowanie wspieranego komputerowo, skutecznego systemu zarządzania wyposażeniem pomiarowym spełniającego wymogi przywołanych powyżej przepisów i norm. Skutecznego tzn. takiego, który zapewnia, że całość wyposażenia wykorzystywanego do osiągania i monitorowania celów jakościowych jest przystosowana do realizacji powierzonych zadań. Wdrożenie systemu ma na celu poznanie i minimalizację ryzyka związanego z użyciem niewłaściwego lub niesprawnego przyrządu, co w konsekwencji mogłoby wpłynąć na jakość wyrobów wytwarzanych w przedsiębiorstwie. Nadrzędnym celem, który przyświecał nam w trakcie prac było opracowanie systemu na tyle uniwersalnego i otwartego, aby możliwa była łatwa jego adaptacja do warunków panujących w różnych przedsiębiorstwach, a w konsekwencji optymalizacja kosztów poprzez dopasowanie do oczekiwań klienta. Kolejnym czynnikiem branym pod uwagę podczas projektowania systemu było zachowanie przejrzystości i zapewnienie wygodnej i prostej obsługi. Starając się spełnić obowiązujące w nowoczesnym przedsiębiorstwie trendy, system został zaprojektowany w sposób proekologiczny – jego możliwości ograniczają do minimum konieczność stosowania papierowej wersji dokumentów.

Jakie moduły funkcjonalne posiada NEOGAGE i NEOGAGE Analysis?

Karty przyrządów
Czyli miejsce, gdzie gromadzimy informacje na temat każdego przyrządu. Karta zawiera część poświęconą identyfikacji oraz specyfikacji technicznej, a także informacje na temat aktualnego miejsca użytkowania i użytkownika. Dodatkowo dostępny jest widok historii przyrządu, gdzie wyświetlone są wszystkie związane z przyrządem działania (wzorcowania, naprawy itp.) wraz z wykresem błędów wskazań. Do każdej karty możemy dołączyć załączniki, np. instrukcje obsługi czy deklaracje zgodności.

Zestawy
Moduł pozwalający na grupowanie przyrządów w zestawy, na których można później wykonywać akcje grupowe jak: zbiorcze wydanie/przyjęcie przyrządów, zmiana statusu lub stanu technicznego itp.

Miejsca
Tu definiujemy miejsca, w których użytkowane są przyrządy pomiarowe. Możemy określić zarówno miejscowość (przydatne, gdy firma posiada kilka oddziałów), jak i wydział czy linię produkcyjną. Tabela pozwala błyskawicznie zidentyfikować wszystkie narzędzia przypisane do danej lokalizacji.

Pracownicy
Moduł umożliwia tworzenie profili pracowników, użytkowników narzędzi pomiarowych. Pozwala łatwo sporządzić listę przyrządów będących w posiadaniu pracownika, aby na przykład zebrać je w celu wysyłki do wzorcowania czy wykonania przeglądu technicznego.

Dokumenty
W tej części gromadzone są wszystkie dokumenty tworzone w procesie zarządzania wyposażeniem – skany świadectw, protokoły naprawy itp. Moduł powiązany jest z kartami przyrządów i działaniami, co pozwala w kilka kliknięć odnaleźć i wyświetlić interesujący nas dokument, niezależnie czy znajdujemy się w laboratorium, czy na hali produkcyjnej. W sekcji tej zarządzamy także wewnętrznymi instrukcjami wzorcowania, które nadzorowane są zgodnie z ISO 9001 (archiwizacja poprzednich wersji).

Działania
Czyli najistotniejszy moduł w aplikacji. Pozwala na nadzorowanie harmonogramu wszystkich zaplanowanych działań. Widok listy z czytelnymi ikonami pozwala na błyskawiczną organizację wzorcowania czy przeglądu. Kluczowy element pozwalający zachować zgodność z wymaganiami Twojego systemu. O zbliżających się działaniach zostaniesz poinformowany mailem.

Przepływ przyrządów
Moduł przepływu przyrządów pozwala na sprawowanie pełnej kontroli nad lokalizacją, użytkownikiem i stanem technicznym narzędzia. Dzięki systemowi kodów QR i RFID oraz specjalnemu mobilnemu widokowi, operacje wydań i przyjęć narzędzi mogą być wykonywane nawet w centrum produkcji. Opcja zaawansowanego zarządzania czasokresami umożliwia nawet zatrzymywanie upływu czasu ważności badania, gdy przyrząd jest nieużywany.

Statystyki i raporty
Statystyki i raporty to potężne narzędzie, które otwiera drogę do zupełnie nowego poziomu zarządzania wyposażeniem pomiarowym. Raporty mogą być tworzone jako wykres lub tabela na podstawie dowolnych danych przechowywanych w aplikacji.  Przykładowe możliwości modułu:
- Analiza kosztów i planowanie budżetu
- Znajdowanie producentów narzędzi generujących największe koszty napraw lub najkrótszą żywotność
- Analiza terminowości realizacji działań

Użytkownicy (moduł dostępny dla administratora)
Z tego menu administrator może dodawać użytkowników aplikacji wraz z przypisywaniem do nich odpowiednich uprawnień.

Moduł analiz MSA – Measurement Systems Analysis
Rozszerzenie zawiera zbiór narzędzi umożliwiających weryfikacje oraz poprawę systemów pomiarowych. Moduł umożliwia badanie zdolności systemu i procesu pomiarowego przy pomocy trzech analiz:
- Analiza Cgk
- Analiza GR&R
- Analiza Atrybutowa

Moduł SPC – Statystyczna Kontrola Procesu
Rozszerzenie umożliwia wykorzystanie statystyk i danych z procesu w celu weryfikacji odchylenia od założonych standardów. Analiza poziomu stabilności procesu przeprowadzana jest za pomocą czterech narzędzi:
- histogramu,
- diagramu Pareto,
- karty kontrolnej,
- diagramu przebiegu procesu.

Zaawansowane uprawnienia widoczności przyrządów
Moduł uprawniający do zrządzania widocznością przyrządów względem grupy pracowników odpowiedzialnych za daną lokalizację oraz według stanowiska pełnionego w organizacji.

Dlaczego NEOGAGE jest bardzo przydatny w trakcie audytu?

Audyty nigdy już nie będą takie jak wcześniej.
NEOGAGE daje możliwość sprawdzenia danych odnośnie konkretnego przyrządu z dowolnego miejsca – wpisz numer urządzenia, wyświetl historię sprawdzeń i pokaż dołączony skan świadectwa wzorcowania (również na urządzeniu mobilnym).
Nawet w podstawowej wersji aplikacja posiada wszystkie moduły niezbędne do sprawowania nadzoru nad sprzętem pomiarowym zgodnie z wymaganiami popularnych norm (ISO 9001 i ISO 10012). Możesz tworzyć przejrzyste karty przyrządów, dodawać pracowników i miejsca użytkowania. Dzięki czytelnym listom i zaawansowanemu filtrowaniu kilkoma kliknięciami poinformujesz pracowników lub wydział o nadchodzących sprawdzeniach.
Aplikacja stawia na prostotę i komfortową pracę. Łatwo wyobrazić sobie choćby sytuację, w której możemy przedstawić np. audytorowi ważne świadectwo wzorcowania bezpośrednio na linii produkcyjnej. Inną zaletą jest z pewnością brak konieczności instalacji i przypisania do stanowiska, co pozwala ograniczyć koszty dodatkowych licencji. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż prosty i przejrzysty interfejs powinien zapewnić wygodną pracę zarówno młodszym, jak i starszym użytkownikom. Przy całej swej prostocie aplikacja posiada wszystko, co pozwala na zachowanie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001 – pełną identyfikację wyposażenia oraz nadzorowanie harmonogramu sprawdzeń.

Jak licencjonuje się NEOGAGE i NEOGAGE Analysis?

Aplikacja NEOGAGE dostępna jest w dwóch modelach:
NEOGAGE SUBSKRYPCJA - roczna subskrypcja wraz ze wsparciem serwisowym (subskrypcja polega na udzieleniu klientowi prawa do użytkowania aplikacji NEOGAGE przez okres 12 miesięcy)
NEOGAGE LICENCJA - licencja stała + roczne wsparcie serwisowe (licencja staje się własnością klienta, klient może wybrać opcję instalacji na własnej infrastrukturze lub skorzystać nieodpłatnie z zasobów udostępnianych przez NeoGage Sp. z o.o. pod warunkiem zachowania ciągłości wsparcia serwisowego).

Dodatkowo dostępne są następujące moduły i rozszerzenia licencji:
- MultiSite – rozszerzenie licencji dla pakietu KORPORACJA przeznaczone dla firm wielooddziałowych,
- Moduł RFID umożliwiający identyfikację pracowników i narzędzi z wykorzystaniem kart / tagów RFID (moduł dostępny jest w pakietach PRZEDSIĘBIORSTWO i KORPORACJA),
- Moduł analiz MSA pozwalający na weryfikację systemu pomiarowego, dostępny dla każdego pakietu.

Co daje wykupienie wsparcia serwisowego?

Wsparcie serwisowe daje możliwość:
- Aktualizacji NEOGAGE do najnowszych wersji (dotyczy modelu zakupu licencji stałej - NEOGAGE LICENCJA)
- Zgłaszania ewentualnych problemów w funkcjonowaniu NEOGAGE
- Uzyskania porad telefonicznych dla klientów korzystających z NEOGAGE
W przypadku zakupu NEOGAGE w modelu subskrypcyjnym (NEOGAGE SUBSKRYPCJA), wsparcie serwisowe jest standardowo zawarte w cenie subskrypcji.

Jakie są dostępne pakiety NEOGAGE i jakie są różnice pomiędzy nimi?

Dostępne są cztery pakiety: Wersja bezpłatna, Firma, Przedsiębiorstwo i Korporacja.
Pakiety różnią się funkcjonalnością, maksymalną liczbą kont użytkowników oraz liczbą narzędzi przechowywanych w bazie.
Dodatkowo oferowane są specjalne pakiety dla edukacji oraz laboratoriów zajmujących się wzorcowaniem przyrządów pomiarowych.
Porównanie dostępne jest w menu w zakładce PAKIETY.

Co potrzebne jest do uruchomienia i korzystania z NEOGAGE?

W przypadku skorzystania z NEOGAGE w chmurze potrzebujesz jedynie komputera PC/Mac lub tablet/smartfon z przeglądarką internetową z dostępem do Internetu.

W przypadku instalacji aplikacji NEOGAGE na własnej infrastrukturze klienta potrzebny jest serwer fizyczny lub maszyna wirtualna (VMware, Hyper-V, KVM, Citrix XenServer) z systemem Linux Debian / Ubuntu / RedHat – min 2 vCPU, 4GB RAM, 40GB HDD lub Microsoft Windows Server – min 4 vCPU, 16GB RAM, 80GB HDD.
NEOGAGE korzysta z bazy MSSQL Server 2019 w wersji Express lub wyższej.
Konfiguracja serwera zależna jest od wielu parametrów, m.in. od ilości użytkowników, liczby urządzeń w bazie danych, liczby działań, itd. - doboru odpowiedniej konfiguracji dokonują inżynierowie NEOGAGE na podstawie danych pozyskanych od klienta.
Ze względu bezpieczeństwa należy uwzględnić konieczność wykonywania kopii zapasowych NEOGAGE zgodnie z obowiązującą u klienta polityką.

Co zyskuję korzystając z NEOGAGE w chmurze?

Aplikacja NEOGAGE dostępna w chmurze posiada szereg zalet, m.in.:
- Bezpieczeństwo danych (codzienny backup, zabezpieczenia klasy firewall, anty DDoS)
- Wygoda użytkowania i bezobsługowość
- Obniżenie kosztów utrzymania aplikacji w stosunku do rozwiązania lokalnego na własnej infrastrukturze klienta
- Zawsze najnowsza wersja aplikacji
- Monitorowanie dostępności i wydajności aplikacji

Jak zabezpieczone są dane przesyłane i przechowywane w chmurze?

NEOGAGE wykorzystuje szereg mechanizmów zabezpieczających dane klientów zarówno przechowywanych w bazach danych, jak i transmitowanych w sieci Internet poprzez:
- Szyfrowanie transmisji pomiędzy przeglądarką klienta a aplikacją z wykorzystaniem protokołu SSL
- Codzienny backup danych z replikacją do ośrodka zapasowego
- Ciągły monitoring wydajności serwerów i dostępności aplikacji (SLA)
- Zabezpieczenie przed atakami DDoS
- Zastosowanie w pełni skalowanej i redundantnej infrastruktury IT

Czy mogę wyeksportować swoje dane z bazy NEOGAGE?

Tak, dostępna jest opcja eksportu wszystkich wprowadzonych obiektów i wygenerowanych danych, takich jak: karty przyrządów, miejsca, pracownicy, dokumenty, działania, akcje przepływu, statystyki i raporty.
Dostępne formaty eksportowanych danych: HTML, CSV, TEXT, Excel, PDF.

Kontakt

Gotowy by przekonać się jak NEOGAGE może wynieść Twoją firmę na wyższy poziom zarządzania? Skontaktuj się z naszymi doradcami i rozpocznij okres testowy już dzisiaj!

loc
UpWare Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, Polska
Biuro w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, Polska

phone
tel. +48 17 7176542
tel. +48 575 313 353

mail
[email protected]

UpWare Sp. z o.o., NIP: 5223015863, KRS: 0000510179, Regon: 147254650, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 60 000 zł

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UpWare Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa., nr tel. +48 17 717 65 42, adres email: [email protected]. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a) ww. Rozporządzenia w celu kontaktu, przekazywania informacji handlowych, przedstawienia oferty, poprzez stronę internetową www.neogage.com i nie będą udostępniane innym podmiotom. 3. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów w postaci kontaktu przekazywania informacji handlowych oraz przedstawienia oferty. 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane. 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kreator formularzy by JoomlaShine