Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż w dniu 13 maja 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie dokonał w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia spółek UpWare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UpWare) oraz NeoGage Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (dalej NeoGage).

Połączenie spółek zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 505), tj. przez przeniesienie całego majątku NeoGage, jako spółki przejmowanej, na UpWare, jako spółkę przejmującą. Wskutek połączenia powstał jeden podmiot – UpWare Sp. z o.o. Połączenie spółek zostało dokonane w drodze sukcesji uniwersalnej, poprzez przejęcie spółki zależnej przez spółkę dominującą, co zgodnie z 494 § 1 k.s.h. oznacza między innymi, iż UpWare przejęła z dniem 13 maja 2020 roku wszystkie należności i zobowiązania NeoGage.Dla naszych kontrahentów oznaczać to będzie, iż zachowana została pełna ciągłość organizacyjna i prawna, w tym pełne zabezpieczenie wszystkich zobowiązań NeoGage.

Jednoczenie pragniemy poinformować, iż z dniem wpisu połączenia spółek do rejestru przedsiębiorców, tj. z dniem 13 maja 2020 r. UpWare stała się stroną wszystkich umów zawartych przez NeoGage przed połączeniem, o ile obowiązują one nadal. UpWare jako spółka przejmująca wstąpiła z tym dniem we wszystkie prawa i obowiązki NeoGage, jako spółki przejmowanej. Nastąpiło to z mocy prawa jako skutek wpisu połączenia spółek w rejestrze przedsiębiorców.

Pragniemy nadto wskazać, iż wszystkie osoby biorące dotychczas udział w tworzeniu aplikacji NEOGAGE oraz osoby z działu handlowego pozostają do Państwa dyspozycji. Dodatkowo, dane kontaktowe NeoGage, w tym numery telefonów i adresy mailowe, pozostają aktualne i stanowią dostępne kanały komunikacji ze spółką UpWare. Aktualne pozostają także dotychczasowe numery rachunków bankowych NeoGage.

Z wyrazami szacunku,

Wiceprezes Zarządu UpWare Sp. z o.o. – Zbigniew Safuryn

Wiceprezes Zarządu UpWare Sp. z o.o. – Grzegorz Kornak

Kontakt

Gotowy by przekonać się jak NEOGAGE może wynieść Twoją firmę na wyższy poziom zarządzania? Skontaktuj się z naszymi doradcami i rozpocznij okres testowy już dzisiaj!

loc
UpWare Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, Polska
Biuro w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, Polska

phone
tel. +48 17 7176542
tel. +48 575 313 353

mail
[email protected]

UpWare Sp. z o.o., NIP: 5223015863, KRS: 0000510179, Regon: 147254650, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 60 000 zł

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UpWare Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa., nr tel. +48 17 717 65 42, adres email: [email protected]. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a) ww. Rozporządzenia w celu kontaktu, przekazywania informacji handlowych, przedstawienia oferty, poprzez stronę internetową www.neogage.com i nie będą udostępniane innym podmiotom. 3. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów w postaci kontaktu przekazywania informacji handlowych oraz przedstawienia oferty. 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane. 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kreator formularzy by JoomlaShine