Dzisiejszym wpisem kończymy cykl, w którym przedstawiłem w jaki sposób aplikacja do zarządzania narzędziami pomiarowymi NEOGAGE pozwala na nowoczesne i wygodne zrealizowanie wymagań normy ISO 9001 i pokrewnych. Oprócz należytego podsumowania przedstawię także najważniejsze korzyści oraz potencjalne przeszkody stojące na drodze do jego wdrożenia.

Podsumowanie

 1. W pierwszej części cyklu wykazaliśmy, że dzięki kompletnej i przemyślanej cyfrowej kartotece przyrządów pomiarowych, aplikacja może być jedynym, kompletnym narzędziem służącym do ewidencji narzędzi pomiarowych w przedsiębiorstwie. Dodatkowo dzięki funkcjonalności wypożyczalni narzędzi, opisanej szerzej w części trzeciej (w nowej odsłonie wyposażonej także w obsługę RFID!), dane odnośnie aktualnego statusu oraz miejsca użytkowania będą zawsze aktualne. Zadanie to jest niemożliwe do zrealizowania (chyba, że narzędzi mamy kilkadziesiąt i jesteśmy w stanie zapewnić człowieka do ciągłego czuwania nad nimi) przy użyciu konwencjonalnych narzędzi typu arkusz MS EXCEL czy MS ACCESS.
 2. Część druga, poświęcona etykietowaniu i oznaczaniu narzędzi w połączeniu z kartoteką z punktu 1, wyczerpuje wymaganie identyfikowalności narzędzi wykorzystywanych w procesach jakościowych. Dodatkowo wprowadzenie czytników kodów QR oraz RFID automatyzuje ten proces i umożliwia podwójną identyfikację narzędzia, nawet w przypadku zniszczenia właściwej etykiety czy utraty czytelności.
 3. Trzecia część rozwija temat nadzorowania miejsc oraz użytkowników narzędzi pomiarowych. Moduł ten niebawem doczeka się rozbudowy o procesy pomiarowe (operacje), co będzie wstępem do spełnienia w tym zakresie wymagań normy ISO 10012 a także ISO/TS 16949 (obecnie IATF 16949:2016). NEOGAGE bowiem doczeka się wsparcia dla analizy MSA i oferował będzie automatyczny dobór narzędzi pod kątem możliwości pomiarowych.
 4. Przypieczętowaniem stwierdzenia, że NEOGAGE jest dla naszych potrzeb rozwiązaniem kompletnym, jest rozbudowana sekcja pozwalająca na tworzenie, edycję i przechowywanie absolutnie wszelkich zapisów generowanych w procesie nadzorowania narzędzi. Pisałem o tym w części czwarta. Aplikacja jest pierwszym znanym mi narzędziem, które pozwala na tak wydajną rejestrację i analizę wyników wzorcowań. Zastosowany system rejestracji wyników umożliwia ciągły monitoring zmian charakterystyk metrologicznych w czasie, niezależnie czy wyniki uzyskane zostały w trakcie sprawdzenia wewnętrznego, czy wzorcowania na zewnątrz.
 5. Część piąta wykazuje pełną zdolność aplikacji do gromadzenia wszelkich dokumentów, zarówno wewnętrznych jak i otrzymywanych z zewnątrz. Oprócz cyklicznych operacji sprawdzeń czy wzorcowań, umożliwia rejestrowanie napraw i przeglądów w sposób niezwykle intuicyjny i bez konieczności generowania dokumentów papierowych.

Przeszkody na drodze do wdrożenia

Na bazie naszego doświadczenia, główną przeszkodą do przejścia na nowoczesny system jakim jest NEOGAGE jest pokonanie przyzwyczajeń. Jeżeli firma dysponuje wykazem narzędzi w jakiejkolwiek postaci cyfrowej, w zasadzie zawsze możliwy jest import istniejących danych do nowego systemu (oczywiście stopień zgodności zależy od porównania zawartości systemów). Eliminuje to konieczność wprowadzania danych ręcznie, co po przekroczeniu progu kilkuset narzędzi jest potężnym wyzwaniem. Problem ten dotyczy jednak tylko zakładów, w których prowadzi się wyłącznie kartoteki papierowe. Nie oszukujmy się jednak - prędzej czy później każde przedsiębiorstwo chcące zachować konkurencyjność i poprawić wydajność w procesach zarządzania, będzie musiało zaimplementować system cyfrowy. Bariera wydaje się zatem bardziej mentalna, zwłaszcza w przypadku przeniesienia danych na serwery zewnętrzne. Uspokajamy jednak - pomimo obiegowych opinii dane przechowywane w ten sposób są w pełni bezpieczne, a wydajność aplikacji w porównaniu do starych systemów stacjonarnych, pracujących nierzadko jeszcze pod kontrolą DOS-a jest nieporównywalnie wyższa. Dodatkowo użytkownik nie musi przejmować się kopią bezpieczeństwa danych czy nieprawidłowym funkcjonowaniem aplikacji - kwestie te pozostają po stronie usługodawcy i korzystanie z programu jest w zasadzie bezobsługowe.

Spotykamy się także z sytuacją, kiedy firma zainwestowała w drogi system typu ERP i chce zarządzać narzędziami pomiarowymi także z jego poziomu. Niestety - w myśl zasady, że co jest do wszystkiego jest do niczego - żadne tego typu rozwiązanie nie jest w stanie zapewnić stopnia zgodności z normami oraz funkcjonalności równej aplikacji przeznaczonej do tego celu. Zagadnienie jest złożone i wymaga nie tylko wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, ale również metrologicznej.

Korzyści z wdrożenia

Dla nowocześnie zarządzanej, rozwijającej się firmy, która poznała już zalety rozwiązań cyfrowych i chmurowych korzyści są oczywiste. Aby jednak rozwiać wątpliwości i ułatwić zrozumienie przewagi systemu typu NEOGAGE nad stacjonarnymi rozwiązaniami przygotowałem poniższe zestawienie:

 1. Skrócenie czasu każdej operacji wykonywanej w związku z nadzorowaniem narzędzi, a co za tym idzie uwolnienie zasobów osób realizujących proces. Począwszy od wyszukiwania danych, poprzez wyeliminowanie konieczności wypełniania kart papierowych aż po intuicyjne wypełnianie danych oszczędność czasu, a zatem i finansów jest drastyczna.
 2. Wymuszone zapewnienie zgodności z wymaganiami norm - aplikacja została zaprojektowana tak, aby w naturalny sposób zapewnić spełnienie postanowień norm. Zapewnia to uniknięcie niezgodności w trakcie audytów oraz zmniejszenie kosztów braku jakości.
 3. Ograniczenie kosztów ponoszonych na zakupy i naprawę narzędzi pomiarowych. Efektywne nadzorowanie statusu i lokalizacji każdego narzędzia pozwala na wyeliminowanie narzędzi zagubionych oraz identyfikację procesów, użytkowników czy producentów, którzy generują podwyższone koszty.
 4. Automatyczne monitorowanie kosztów oraz wydajności działu zajmującego się nadzorowaniem narzędzi.
 5. Całkowite wyeliminowanie dokumentów w wersjach papierowych (za wyjątkiem archiwizacji otrzymywanych świadectw czy protokołów naprawy) przekłada się na poprawę dostępności danych, przyspieszenie ich wyszukiwania oraz umożliwia dostęp do danych z dowolnego miejsca. Przestrzeń przeznaczona do tej pory na przechowywanie dokumentacji może zostać zagospodarowana w inny sposób.
 6. Bezpieczeństwo i kompletność danych. Dzięki pełnej rejestracji operacji oraz niezwykle rozbudowanej funkcjonalności przypisywania uprawnień użytkownikom, system zapewnia bezpieczeństwo na każdym etapie korzystania z programu.
 7. Wyeliminowanie ryzyka użycia narzędzia niespełniającego wymagań. Każda firma, która zdaje sobie sprawę z relacji między wymaganiem procesu pomiarowego a rzeczywistą zdolnością narzędzia doceni z pewnością monitorowanie aktualnych odchyłek oraz stanu technicznego. Odpowiednio wczesne wycofanie bądź ograniczenie użycia narzędzia pozwoli ponownie uniknąć kosztów braku jakości.
 8. Przesunięcie obsługi technicznej na zewnątrz. W wariancie abonamentowym wszelkie kwestie techniczne związane z utrzymaniem aplikacji są po stronie usługodawcy. Dzięki temu ponownie ograniczony zostaje czas związany z brakiem dostępności programu, a więc i gromadzonych w nim danych. Użytkownik otrzymuje narzędzie zawsze aktualne i gotowe do pracy.
 9. Aktualność aplikacji względem nowych standardów. Nowoczesna i dynamicznie rozwijana aplikacja gwarantuje odniesienie do aktualnych wersji norm. Jak wiemy te potrafią zmieniać się często, a zmiany nazewnictwa czy wymagań powodują, że wiele systemów staje się nieaktualnych i często nie ma już możliwości odniesienia ich względem nowych standardów.
 10. Zaawansowane analizy. NEOGAGE jest również znakomitym narzędziem dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie procesem. Dzięki statystykom i raportom każdy manager może efektywnie realizować nowe projekty zmierzające do poprawy wydajności działu pomiarów i kontroli jakości. Interfejs aplikacji eliminuje często konieczność wyszukiwania danych i przygotowywania zestawień w aplikacji zewnętrznej. Wydruk do postaci cyfrowej lub w razie potrzeby papierowej to kwestia kilku kliknięć.
 11. Uniwersalność. NEOGAGE został zaprojektowany tak, aby tak samo sprawnie realizować zadania w każdej firmie, niezależnie od branży czy profilu produkcji. Przyjęty w programie, zgodny z normami język umożliwia łatwą adaptację do obowiązującego w przedsiębiorstwie systemu zarządzania.

Kontakt

Gotowy by przekonać się jak NEOGAGE może wynieść Twoją firmę na wyższy poziom zarządzania? Skontaktuj się z naszymi doradcami i rozpocznij okres testowy już dzisiaj!

loc
UpWare Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, Polska
Biuro w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, Polska

phone
tel. +48 17 7176542
tel. +48 575 313 353

mail
[email protected]

UpWare Sp. z o.o., NIP: 5223015863, KRS: 0000510179, Regon: 147254650, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 60 000 zł

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UpWare Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa., nr tel. +48 17 717 65 42, adres email: [email protected]. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a) ww. Rozporządzenia w celu kontaktu, przekazywania informacji handlowych, przedstawienia oferty, poprzez stronę internetową www.neogage.com i nie będą udostępniane innym podmiotom. 3. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów w postaci kontaktu przekazywania informacji handlowych oraz przedstawienia oferty. 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane. 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kreator formularzy by JoomlaShine