Witam,

W piątej części cyklu artykułów na temat realizacji wymagań normy ISO 9001 w zakresie zarządzania narzędziami pomiarowymi dzięki aplikacji NEOGAGE, zajmiemy się istotnym zagadnieniem jakim jest utrzymywanie zapisów z realizacji tegoż procesu.W piątej części cyklu artykułów na temat realizacji wymagań normy ISO 9001 w zakresie zarządzania narzędziami pomiarowymi dzięki aplikacji NEOGAGE, zajmiemy się istotnym zagadnieniem jakim jest utrzymywanie zapisów z realizacji tegoż procesu. Dla nikogo zajmującego się zagadnieniem nadzorowania narzędzi pomiarowych nie będzie zaskoczeniem fakt, że proces ten generuje ogromną ilość dokumentów i zapisów, które zgodnie z wymaganiami ISO 9001 powinny być należycie utrzymywane. Aplikacja NEOGAGE umożliwia zarządzanie zarówno dokumentami zewnętrznymi (a więc na przykład świadectwami wzorcowania otrzymywanymi z laboratoriów, czy też instrukcji obsługi sprzętu), jak i wewnętrznymi, a więc powstającymi wewnątrz organizacji. Proponowana przez autorów filozofia pracy z aplikacją umożliwia niemal całkowite wyeliminowanie wersji papierowych dokumentów, co w dzisiejszych czasach ma niebagatelne znaczenie.

1. Dokumenty zewnętrzne

Dokumenty pochodzenia zewnętrznego mogą być gromadzone w postaci skanów, a następnie w automatyczny sposób łączone z odpowiednim przyrządem lub działaniem. Dzięki temu mamy dostęp do pełnych ich wersji bez konieczności przeszukiwania segregatorów, co należy zakwalifikować jako czynnik znakomicie przyspieszający proces odnajdywania danych. Aby w pełni korzystać z danych w postaci cyfrowej, wyniki wzorcowania można naturalnie wprowadzić do powiązanego działania, co umożliwia efektywny monitoring zużycia narzędzia czy zmiany charakterystyk metrologicznych w czasie (w postaci liczbowej lub na wykresie). Idąc dalej - pracująca w chmurze aplikacja zapewniająca dostęp z urządzeń mobilnych pozwala na przeglądanie ich również poza laboratorium czy biurem.

2017 08 25 blog 2

Wszystkie otrzymywane "z zewnątrz" dokumenty gromadzone mogą być w postaci załączników, np. plików PDF

Oprócz dokumentów związanych z wzorcowaniem czy sprawdzaniem narzędzi, mamy możliwość dodawania załączników do każdej karty przyrządu. Dzięki temu zapewniamy dostępność na przykład instrukcji obsługi czy deklaracji zgodności pracownikom operującym z dala od placówki pomiarowej. Na tej samej zasadzie możliwe jest wgrywanie do bazy skanów protokołów z naprawy czy złomowania narzędzia.

2. Dokumenty wewnętrzne

Aplikacja ułatwia także generowanie i nadzorowanie dokumentów powstających wewnątrz organizacji bez konieczności drukowania ich papierowych wersji, choć naturalnie i taka funkcjonalność jest dostępna i niezwykle prosta. Firmy wykonujące wzorcowanie bądź sprawdzenie przyrządów pomiarowych we własnym zakresie mają do dyspozycji moduł oferujący tworzenie własnych instrukcji wzorcowania/sprawdzenia. Zachowano przy tym ogólnie stosowany układ, który zaproponował w latach 90 Główny Urząd Miar. Dzięki spójności nazewnictwa ze stosowanym w wydawanych przez GUM dziennikach (oczywiście w razie konieczności dostosowanym do aktualnych standardów), każdy metrolog bez problemu odnajdzie się w ich strukturze. Instrukcje zarządzane są zgodnie z wymaganiami standardów ISO, umożliwiając automatyczne zarządzanie wersjami (wydaniami). W oparciu o utworzone instrukcje bezpośrednio w aplikacji wypełniane są zapisy ze sprawdzenia, co pozwala na precyzyjny monitoring aktualnej przydatności narzędzia pomiarowego.

2017 08 25 blog 3

Widok instrukcji wzorcowania wewnętrznego wraz z aktualnym wydaniem oraz powiązaną normą

Wszystkie wyniki (również archiwalne) powiązane są z obowiązującą w okresie ich generowania instrukcją, dzięki czemu zachowana zostaje pełna historia narzędzia, co jest jednym z głównych wymagań stawianych przez ISO 9001.

3. Podsumowanie

Wdrożenie nowoczesnego, cyfrowego systemu do nadzorowania wyposażenia pomiarowego, będącego jednocześnie centralnym miejscem przechowywania powiązanych dokumentów i zapisów, powoduje skokowy wzrost wydajności w tym obszarze. Dane - zarówno aktualne jak i archiwalne - dostępne są dla każdego użytkownika w zaledwie kilka kliknięć, a możliwość przeniesienia całej dokumentacji do postaci cyfrowej znakomicie wpisuje się w proekologiczny trend rezygnacji z dokumentów papierowych. Oszczędzamy czas i przestrzeń, a to niezwykle istotne w dobie rozsądnego gospodarowania zasobami naszej organizacji.

Kontakt

Gotowy by przekonać się jak NEOGAGE może wynieść Twoją firmę na wyższy poziom zarządzania? Skontaktuj się z naszymi doradcami i rozpocznij okres testowy już dzisiaj!

loc
UpWare Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, Polska
Biuro w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, Polska

phone
tel. +48 17 7176542
tel. +48 575 313 353

mail
[email protected]

UpWare Sp. z o.o., NIP: 5223015863, KRS: 0000510179, Regon: 147254650, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 60 000 zł

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UpWare Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa., nr tel. +48 17 717 65 42, adres email: [email protected]. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a) ww. Rozporządzenia w celu kontaktu, przekazywania informacji handlowych, przedstawienia oferty, poprzez stronę internetową www.neogage.com i nie będą udostępniane innym podmiotom. 3. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów w postaci kontaktu przekazywania informacji handlowych oraz przedstawienia oferty. 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane. 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kreator formularzy by JoomlaShine