Witam,

Czwarta część naszego cyklu poświęcona będzie wszelkim czynnościom związanym z narzędziami pomiarowymi, których wykonywania i rejestracji wymaga od użytkownika norma ISO 9001 w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami.

Cykl życia każdego przyrządu pomiarowego składa się z szeregu operacji zarówno planowanych jak i doraźnych, mających na celu możliwie najdłuższe korzystanie z niego w stanie spełnienia charakterystyk metrologicznych, a więc i wymagań procesów pomiarowych do których jest dedykowany. Począwszy od wprowadzenia narzędzia (pierwsza czynność) do systemu i użytkowania, poprzez regularne wzorcowania i przeglądy, naprawy i adiustacje, aż po wycofanie z użytkowania i złomowanie – wieloletnie użytkowanie przyrządu generuje znaczną ilość danych, których gromadzenia oczekuje od nas system zarządzania ISO 9001. Istotnym jest, aby odnotowywać wszelkie przypadki uszkodzenia, pogorszenia stanu czy ograniczenia stosowania tak, aby zachować ciągłość danych możliwą do interpretacji przez różnych użytkowników.

Rzetelne gromadzenie tak wielu informacji wymaga korzystania z aplikacji przygotowanej do monitorowania stanu narzędzi, umożliwiającej budowanie pełnej ich historii. W aplikacji NEOGAGE odpowiada za to głównie moduł Działania i pod pojęciem działań właśnie rozumiemy wszelkie czynności związane z utrzymaniem narzędzia pomiarowego w okresie jego użyteczności.

1. Działania planowane – harmonogram wzorcowań, sprawdzeń i przeglądów

Najważniejszym do spełnienia wymaganiem jest regularne wzorcowanie bądź sprawdzanie naszych narzędzi pomiarowych w ustalonych odstępach czasu oraz możliwość wykazania faktu dotrzymywania terminów zaplanowanych działań. NEOGAGE pozwala na realizację tego procesu poprzez albo utworzenie pierwszego działania cyklicznego (wypełnienie danych, zapisanie i automatyczne zaplanowanie kolejnego), albo też zaplanowanie pierwszego działania w przyszłości. Łańcuch działań danego rodzaju tworzony jest automatycznie poprzez wygenerowanie działania zaplanowanego na podstawie działania wykonanego oraz ustalonego czasokresu (dni, miesiące).

Terminowość zaplanowanych działań jest krytycznym aspektem procesu i aby ułatwić skuteczną ich realizację, aplikacja wyposażona jest w kilka użytecznych narzędzi:

  • Pulpit z widokiem przypomnień – natychmiast po uruchomieniu aplikacji widoczny jest ekran informujący o statusie działań w danym miesiącu oraz wykaz działań przeterminowanych. Użytkownik może wygenerować listę i przekazać ją do osób odpowiedzialnych w zaledwie kilka kliknięć.
  • Automatyczne przypomnienia email – aplikacja posiada system automatycznie wysyłanych wiadomości email z listą narzędzi, którym mija termin ważności. Daje też możliwość konfiguracji osób odpowiedzialnych za interesujące obszary czy linie produkcyjne, które będą informowane o nadchodzących działaniach.
  • Wizualne komunikaty informujące o okresie ważności – praca z listą kart przyrządów na bieżąco informuje o okresie jaki pozostał do kolejnego badania.

2017 08 01 blog 2

2. Działania doraźne – naprawy, adiustacje, ograniczenia użycia

Druga grupa działań, to czynności nieplanowane, realizowane w wyniku doraźnej potrzeby, takie jak naprawy i adiustacje, ograniczenia użycia czy złomowanie. W aplikacji NEOGAGE funkcjonują one pod nazwą „Inne”. Zasadnicza różnica między działaniami planowanymi a doraźnymi jest taka, że tych drugich nie da się zaplanować, gdyż nie podlegają one ustalonemu harmonogramowi.

Działania z obu grup podzielone zostały na wewnętrzne i zewnętrzne, w zależności od podmiotu będącego ich wykonawcą. Część wzorcowań może być działaniami wewnętrznymi (jeśli organizacja ma możliwość samodzielnego wzorcowania), część natomiast zewnętrznymi. Aplikacja pozwala na intuicyjne stosowanie tych działań naprzemiennie, pozwalając na łatwe gromadzenie wyników. Wzorcowania wewnętrzne wykonywane są w oparciu o instrukcje wzorcowania (własne użytkownika), które można stworzyć i przyporządkować do narzędzi, a wszelkie zapisy trafiają bezpośrednio do formularza w programie. Działania zewnętrzne wymagają dodatkowo wgrania załącznika, najlepiej w postaci pliku PDF.

Historia narzędzia budowana jest poprzez dodawanie kolejnych wierszy w odpowiedniej sekcji w karcie przyrządu. Widok ten zapewnia szybki wgląd zarówno w wyniki wzorcowania czy sprawdzenia, a więc i analizę charakterystyk metrologicznych, jak i ocenę stanu technicznego pod kątem dalszej przydatności na podstawie wyników przeglądów i ilości napraw.

2017 08 01 blog 3

3. Przeglądanie działań, generowanie list i raportów

Duża liczba generowanych w procesie zarządzania narzędziami pomiarowymi działań, powoduje szybki przyrost danych do których życzymy sobie mieć jednak sprawny dostęp. Interfejs aplikacji NEOGAGE pozwala na wygodne i bezbłędne generowanie raportów i wyszukiwanie danych po zastosowaniu wielu kryteriów. Pomocnym narzędziem okazuje się kalendarz z wstępnie zdefiniowanymi okresami, umożliwiający także przeszukiwanie dowolnego zakresu dat:

2017 08 01 blog 4

Rozwiązanie to eliminuje konieczność sporządzania odrębnych wykazów i umożliwia przekazanie listy narzędzi bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej. Aplikacja oferuje możliwość eksportu do wielu popularnych formatów plików jak choćby PDF czy XLS.

4. Podsumowanie

W przedsiębiorstwach dysponujących setkami czy tysiącami narzędzi pomiarowych zarządzanymi zgodnie z wymaganiami ISO 9001 czy ISO 10012, zachodzi bezwzględna konieczność posiadania aplikacji zdolnej w odpowiedniej formie gromadzić zapisy potwierdzające wykonanie wszelkich czynności związanych z tym procesem. Z uwagi na specyfikę branży oraz konieczność stosowania specjalistycznych terminów, polecanym rozwiązaniem będzie aplikacja przeznaczona właśnie do tego celu zamiast uniwersalnych programów, których adaptacja do naszych potrzeb może być trudna lub niepełna, w konsekwencji prowadząc do brzemiennych w skutkach pomyłek.

Kontakt

Gotowy by przekonać się jak NEOGAGE może wynieść Twoją firmę na wyższy poziom zarządzania? Skontaktuj się z naszymi doradcami i rozpocznij okres testowy już dzisiaj!

loc
NeoGage Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, Polska

phone
tel. +48 17 7176542
tel. +48 575 313 353

mail
[email protected]

NeoGage Sp. z o.o., NIP: 8133742667, KRS: 0000671378, Regon: 366932409, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakł. 10 000 zł.

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  NeoGage Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, nr tel. +48 17 717 65 42, adres email: [email protected]. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a) ww. Rozporządzenia w celu kontaktu, przekazywania informacji handlowych, przedstawienia oferty, poprzez stronę internetową www.neogage.com i nie będą udostępniane innym podmiotom. 3. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów w postaci kontaktu przekazywania informacji handlowych oraz przedstawienia oferty. 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane. 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kreator formularzy by JoomlaShine