Witam!

Rozwijając temat poruszony na metrologia-blog.pl pod tytułem Organizujemy system zarządzania narzędziami pomiarowymi w firmie produkcyjnej w 6 krokach, chciałbym dziś przejść do praktycznej strony zagadnienia, mianowicie przedstawić możliwość realizacji wymagań normy ISO 9001 na przykładzie aplikacji NEOGAGE. Pominę część systemową (procesy, monitorowanie) podpunktu 7.6 (7.1.5 w nowej edycji normy), gdyż ten temat został opisany we wspomnianym wyżej wpisie, skupiając się jedynie na czynnościach związanych z wyposażeniem pomiarowym.

1. Ewidencja wyposażenia pomiarowego
"Organizacja powinna określić monitorowanie i pomiary, które należy wykonać, oraz wyposażenie do monitorowania i pomiarów potrzebne do dostarczenia dowodu zgodności wyrobu z określonymi wymaganiami."
Pierwsze zadanie to określenie wyposażenia pomiarowego i pomocniczego, które będzie wykorzystywane do zapewnienia jakości wyrobu, a więc wyznaczania wartości (jakości) określonych jego cech. Wszystkie te narzędzia będą podlegały szczególnym wymaganiom, które znajdziemy w dalszej części treści normy.
Zaczniemy zatem od dokonania ewidencji naszego wyposażenia. Właściwym "miejscem" do przechowywania danych związanych z wyposażeniem pomiarowym może być rejestr bądź dedykowana aplikacja. Każde narzędzie powinno posiadać swoją kartę (metrykę), na której gromadzone i aktualizowane będą dane dotyczące:
1. Identyfikacji (unikalny numer seryjny, identyfikacyjny, nazwa, model).
2. Rodzaju i częstotliwości kontroli.
3. Specyfikacji technicznej (zakres, rozdzielczość...).
4. Lokalizacji i użytkownika (przypisane oraz aktualne).
5. Historii działań (wzorcowań, napraw, przeglądów).
O ile punkty 1 i 2 uzupełniamy przy wprowadzeniu narzędzia, tak 3 i 4 wymagają bieżącej aktualizacji w miarę trwania cyklu życia narzędzia. Stąd pierwsza wyraźna przewaga aplikacji nad rejestrem i kartą papierową - nie musimy obawiać się braku miejsca na kolejne wpisy, których dla narzędzia używanego kilkanaście lat będzie sporo. Przykładowa karta narzędzia pomiarowego może wyglądać jak niżej:

2017 06 21 grafika 2

Pomimo nagromadzenia znacznej ilości danych, karta przyrządu jest czytelna i daje dostęp do wszystkich niezbędnych informacji w jednym miejscu. Kolejne operacje związane z użytkowaniem narzędzia dodawane są w formie nowych wierszy w sekcji "Historia działań". Warto pamiętać o rzetelnym odnotowywaniu wszelkich napraw i adiustacji (o wzorcowaniach nie wspomnę), dzięki czemu będziemy mogli uzasadnić zauważone wyraźne zmiany charakterystyk metrologicznych.

Po wprowadzeniu wszystkich narzędzi pamiętajmy o powiązaniu narzędzia z wpisem w ewidencji poprzez unikalny numer. Oprócz numerów fabrycznych zalecamy wprowadzenie i stosowanie własnego nazewnictwa skrótowego, które po pierwsze sprzyja szybszej identyfikacji narzędzia (wydział, pracownik), po drugie podwójne oznaczenie zabezpiecza nas na wypadek utraty czytelności któregoś z numerów. Czasem jest wręcz konieczne, gdyż niektórzy producenci dostarczają narzędzia bez fabrycznych oznaczeń. Musimy zapewnić jednoznaczne powiązanie narzędzia z wpisem, a co za tym idzie również i z każdym związanym z nim świadectwem wzorcowania. Zalecam także ewidencjonowanie urządzeń pomocniczych, takich jak statywy, pryzmy, uchwyty, które również bywają elementem składowym układu pomiarowego!
Ponieważ pracować przyjdzie nam z kartami dziesiątek, setek bądź tysięcy przyrządów, nieocenionym wsparciem w przeglądaniu i wyszukiwaniu dużej ilości danych będzie widok listy oferujący możliwość stosowania filtrów, sortowania i wyszukiwania:

2017 06 21 grafika 3

Proces wprowadzania narzędzi pomiarowych do rejestru czy aplikacji zależy naturalnie od jakości i formy aktualnych zapisów. Jeżeli przesiadamy się z ewidencji papierowej, dane niestety musimy wprowadzać ręcznie (proponujemy dołączenie skanu karty papierowej jako załącznika do karty przyrządu). W przypadku zmiany z rejestru MS Excel lub bazy ACCESS czy innego starszego programu do nadzorowania narzędzi możliwy jest import danych, co pozwoli przejść przez cały proces poświęcając znacznie mniej czasu.

W części drugiej zajmiemy się kwestią etykietowania narzędzi.

Kontakt

Gotowy by przekonać się jak NEOGAGE może wynieść Twoją firmę na wyższy poziom zarządzania? Skontaktuj się z naszymi doradcami i rozpocznij okres testowy już dzisiaj!

loc
UpWare Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, Polska
Biuro w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 14B, 35-105 Rzeszów, Polska

phone
tel. +48 17 7176542
tel. +48 575 313 353

mail
[email protected]

UpWare Sp. z o.o., NIP: 5223015863, KRS: 0000510179, Regon: 147254650, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 60 000 zł

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UpWare Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa., nr tel. +48 17 717 65 42, adres email: [email protected]. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a) ww. Rozporządzenia w celu kontaktu, przekazywania informacji handlowych, przedstawienia oferty, poprzez stronę internetową www.neogage.com i nie będą udostępniane innym podmiotom. 3. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów w postaci kontaktu przekazywania informacji handlowych oraz przedstawienia oferty. 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane. 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kreator formularzy by JoomlaShine